Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-budowa elektrowni wiatrowej na działce nr 64/6 obręb Narty

Lubień Kujawski dnia 26.10.2015 r
INW.6220.16.2015
 
 
 
 
Zawiadomienie 
  
 
              Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), zawiadamiam, że w dniu 21.01.2015 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek firmy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia SN 15kV, stacja transformatorowa wraz z układem pomiarowym) zlokalizowanej na działce o nr 64/6 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski. 
            Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (26 października 2015, 14:09:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333