Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice."

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r
INW.6220.14.2015
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), zawiadamiam, że w dniu 21.10.2015 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubień Kujawski z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych  nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice." 
            Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kostulin, Kretkowo oraz Kamienna.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (22 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 października 2015, 13:11:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322