Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej -budowie budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placami składowymi i drogami wewnętrznymi dz. 232/67 i 232/68 obręb Kaliska.

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r
INW.6220.13.2015
 
 
 
  
Zawiadomienie 
 
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), zawiadamiam, że w dniu 02.10.2015 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Firmy POLCALC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 24/7A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placami składowymi i drogami wewnętrznymi na działkach nr ewid. 232/67 i 232/68 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski. 
            Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska oraz Lubień Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (22 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 października 2015, 13:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337