Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 20.10.2015  r.
INW.6220.5.2014
 
 
 
Obwieszczenie 
 
  
            Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), 
 
 
zawiadamiam 
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia Gminy Lubień Kujawski z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:"Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski ", że ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko nie jest możliwe wydanie decyzji w tej sprawie w ustawowym 30-dniowym terminie. 
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do 20.11.2015 r. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (20 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 października 2015, 08:04:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329