Obwieszczenie o wydaniu postanowienie podejmującego zawieszone postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją celu publicznego-budowa stacji bazowej na dz. 116/3 Narty

Lubień Kujawski dnia 20.10.2015 r.
INW 6733.3.2011                                           
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm).. 
 
zawiadamiam, 

że w dniu 20 października 2015 r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 21.01.2013 znak INW 6733.3.2011 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą urządzenia zasilające, sterujące oraz nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zawieszone na wieży kratowej o wysokości 54,5 m (ogólna wysokość wieży wraz z iglicą – ok. 56,0m) wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski. 
   Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie. 
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w Wydziale Inwestycyjnym, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawski, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Lubień Kujawski
Marek Wilińśki

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (20 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (21 października 2015, 14:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332