Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 12.10.2015 r.
 
INW.6220.12.2015
 
 
Obwieszczenie    
 
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z póżn. zm. ) zawiadamiam strony w postępowaniu, że w dniu 12.10.2015 r. z wniosku Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski.
Z decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości Rzeżewo
a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bodzanowo i Lutobórz w Gminie Choceń. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                              
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (12 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (14 października 2015, 07:54:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328