Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 183/1 w Bilnie.

Lubień Kujawski dnia 09.10.2015 r.
INW.6220.2.2014
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 j.t.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), 
  
zawiadamiam 
 
       o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy do 1500 kW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 183/1 obręb Bilno, gm. Lubień Kujawski, z wniosku Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17 reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dorotę Więcławską Skrobek. 
         Zgodnie z art. 10 § 1 strona może w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
         Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – strony zawiadamia się  przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń przed siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji w miejscowości Bilno oraz Gagowy. 
       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (12 października 2015, 09:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352