Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz wymianie sieci kanalizacyjnej w m. Beszyn na działkach 219/6, 219/16, 205/3, 219/4, 219/5, 219/15

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 09.10.2015 r. 
INW.6733.2.2015                 
                                                                           Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam 

 
o wydaniu w dniu 09.10.2015 r. decyzji znak INW.6733.2.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 38, 85-039 Bydgoszcz, w imieniu której działa pełnomocnik: Wojciech Szymański dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz wymianie sieci kanalizacyjnej dla trzech budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach 219/4, 219/5, 219/6 w miejscowości Siemiony, gmina Lubień Kujawski, działki wchodzące w zakres zadania nr ew. 219/6, 219/16, 205/3, 219/4, 219/5, 219/15, obręb geodezyjny Beszyn. 
      Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
        Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Beszyn. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 października 2015, 09:42:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341