Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa zaplecza socjalno -sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 06.10.2015 r. 
INW.6733.1.2015                 
                                                                           
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) 
 
zawiadamiam 
 
       o wydaniu w dniu 05.10.2015 r. decyzji znak INW.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającą na rozbudowie zaplecza socjalno –sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim o budynek gospodarczy na terenie działki nr ewid. 363/8 w miejscowości Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
            Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (6 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (6 października 2015, 14:10:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345