Obwieszczenie w sprawie wydania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 'Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 01.10.2015 r.


INW.6220.12.2015


Obwieszczenie  

  

Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jeo ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.),   


zawiadamiam 


  • o wydaniu opinii z dnia 01 października 2015 r. sygnatura N.NZ-42-11-20/15, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski" w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia. 

  • o wydaniu postanowienia z dniu 30 września 2015 r. sygnatura WOO.4240.582.2015.KŚ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa dróg gminnych i na terenie Gminy Lubień Kujawski" w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia. 

  • o wydaniu w dniu 01 października 2015 r. postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW.6220.12.2015 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski" w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia. 

  • o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zadania.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów a także zgłosić ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicach ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj: na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rzeżewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń a także miejscowości Lutobórz i Bodzanowo w Gminie Choceń.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego

     Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (1 października 2015)
Opublikował: Jakub Tomczak (1 października 2015, 13:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353