Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji celu publicznego dla wymiany sieci wodociągowej w m. Narty na działakch 147/1 i 151

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 17.09.2015 r.
INW.6733.3.2015
        
 
Obwieszczenie 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), 
zawiadamiam 
 
1.   o wydanych postanowieniach przez:
  • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- postanowienie z dnia 03.09.2015 r. sygnatura TEK 7323/BTW/0689/2015; 
  • Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń- postanowienie z dnia 11.09.2015 r. sygnatura PZD.TO.456.68.2015 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie sieci wodociągowej w miejscowości Narty na działkach nr ewid. 147/1, 151, gmina Lubień Kujawski, z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski 

2.  o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem przedmiotowej decyzji.
 
            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015, poz. 199 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.  


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (17 września 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 września 2015, 12:17:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327