Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji celu publicznego-budowa zbiornika bezodpływowego oraz wymianie sieci kanalizacyjnej w m. Siemiony obręb Beszyn.

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 16.09.2015 r. 
INW.6733.2.2015
                  

Obwieszczenie 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), 
  
zawiadamiam 

1.   o wydanych postanowieniach przez:
  • Starostę Włocławskiego- z dnia 04.09.2015 r. sygnatura GGN.6123.480.2015; 
  • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- postanowienie z dnia 03.09.2015 r. sygnatura TEK 7323/BTW/0690/2015; 
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy- postanowienie z dnia 09.09.2015 r. sygnatura O.BY.Z3.4351.410.2015.AP 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz wymianie sieci kanalizacyjnej dla trzech budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach 219/4, 219/5, 219/6 w miejscowości Siemiony, gmina Lubień Kujawski, działki wchodzące w zakres zadania: nr ew. 219/6, 219/16, 205/3, 219/4, 219/5, 219/15, obręb geodezyjny Beszyn, z wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy
z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 38, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Szymańskiego;
2.   o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem przedmiotowej decyzji. 
 
            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015, poz. 199 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński             

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (16 września 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 września 2015, 11:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333