Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski dnia 11.09.2015 r.
INW.6220.2.2014
                                              
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  z 2013, poz. 1235) Burmistrz Lubienia Kujawskiego,
 
podaję do publicznej wiadomości,

informację o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy do 1500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 183/1 obręb Bilno, gm. Lubień Kujawski, z uwagi na złożone w dniu 12.08.2015 r. wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko.
      Zawiadamiam, że wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 07.04.2014 r. z wniosku Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dorotę Więcławską-Skrobek, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
       Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada 2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
       Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na  środowisko oraz złożonymi do niego wyjaśnieniami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz. 7:30 - 15:00, gdzie została wyłożona do wglądu.
     Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 15.09.2015 r. do 06.10.2015 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa). Informacje powyższe zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia  w miejscowości Bilno i Gagowy, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (15 września 2015)
Opublikował: Piotr Przybysz (15 września 2015, 11:54:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344