Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-rozbudowa zaplecza socjalno - sportowego przy ZPO w Lubieniu Kuj. na działce nr ewid. 363/8

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 10.09.2015 r.
INW.6733.1.2015              
                  
 
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), 
  
zawiadamiam 

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wniosku z dnia 27.07.2015 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalno - sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim o budynek gospodarczy na działce nr ewid. 363/8, obręb geodezyjny Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski.  
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przed siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (10 września 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 września 2015, 14:45:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345