Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych oraz drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dnia 27.08.2015 r. 

INW.6220.11.2015


Obwieszczenie 

    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony w postępowaniu, że w dniu 27.08.2015 r. z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych oraz drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski. 
Z decyzją a także dokumentacją sprawy  w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy można zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicach ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj: w miejscowości Wola Olszowa, Świerna, Kobyla Łąka, Narty, Morzyce, Nowa Wieś, Kamienna (dla obrębu Gliznowo), Krzewie I, Krzewie II, Gole (tablica dla miejscowości Sławęcin i Golska Huta), Kaliska, Bagno, Rzeżewo, Błędowo, Rzeżewo - Morzyce.  Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.  


Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (27 sierpnia 2015)
Opublikował: Jakub Tomczak (27 sierpnia 2015, 15:16:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341