Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski”

Lubień Kujawski dnia 24.08.2015 r. 
INW.6220.5.2014
 
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa 
  
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.2013 poz. 1235) w zawiązku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że  
  
· wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 09.10.2014 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski z siedziba w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski”. 
· organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku;  
· planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.);  
· przystąpiłem do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.  

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku a także raportem o oddziaływaniu na  środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym pokój nr 18 w  godz. pracy Urzędu, gdzie została wyłożona do wglądu.  
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 25.08.2015 r. do 14.09.2015 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.  
Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  
Informacje powyższe zamieszczone zostały w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (25 sierpnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (25 sierpnia 2015, 14:06:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344