Obwieszczenie w sprawie wydania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 'Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 10.08.2015 r.
INW.6220.11.2015Obwieszczenie  


    

Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.),  

zawiadamiam  

  • o wydaniu opinii z dnia 10 sierpnia 2015 r. sygnatura N.NZ-42-11-16/15, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski" w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia.  
  • o wydaniu postanowienia z dniu 03 sierpnia 2015 r. sygnatura WOO.4240.432.2015.PP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski" w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia.  
  • o wydaniu opinii z dnia 04. sierpnia 2015r. sygnatura NNZ.9022.3.416.2015 oraz postanowienia sprostowującego z dnia 07 sierpnia 2015 r. sygnatura NNZ.9022.3.416.2015 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski" w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia.  
  • o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW.6220.11.2015 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski" w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia.  
  • o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zadania. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów a także zgłosić ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicach ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj: w miejscowości Wola Olszowa, Świerna, Kobyla Łąka, Narty, Morzyce, Nowa Wieś, Kamienna (dla obrębu Gliznowo), Krzewie I, Krzewie II, Gole (tablica dla miejscowości Sławęcin i Golska Huta), Kaliska, Bagno, Rzeżewo, Błędowo, Rzeżewo - Morzyce.  Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.  

Z upoważnienia Burmistrza 
Skarbnik Lubienia Kujawskiego 
Wanda Mordzak

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (10 sierpnia 2015)
Opublikował: Jakub Tomczak (10 sierpnia 2015, 15:09:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343