Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiana sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 147/1 i 157 w miejscowości Narty, obręb geodezyjny Narty, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 10.08.2015 r.
INW.6733.3.2015
 
 
Obwieszczenie  
    o wszczęciu postępowania  
 
 
               Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.08.2015 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie sieci wodociagowej na działkach nr ewid. 147/1 i 151 w miejscowości Narty,  obręb geodezyjny Narty, gm. Lubień Kujawski.  
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Narty. 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia Burmistrza
Skarbnik Lubienia Kujawskiego
Wanda Mordzak

metryczka


Wytworzył: Skarbnik Lubienia Kujawskiego (10 sierpnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (10 sierpnia 2015, 13:47:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351