Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji-budowa elektrowni wiatrowej w m. Bilno

Lubień Kujawski dn. 03.08.2015  r. 
INW.6220.2.2014
 
 
 
Obwieszczenie 
  
 
Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), 
                                              
zawiadamiam 
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dorotę Wiecławską- Skrobek w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy do 1500 kW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 183/1 obręb Bilno, gm. Lubień Kujawski, że ze względu na wezwanie Inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest możliwe wydanie decyzji w tej sprawie
w ustawowym 30-dniowym terminie. 
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do 03.09.2015 r. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bilno i  Gagowy 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wilińśki

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (3 sierpnia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (3 sierpnia 2015, 13:34:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357