Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa Zaplecza socjalno-sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim.

INW.6733.1.2015                                                                  Lubień Kujawski dn. 30.07.2015 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
    o wszczęciu postępowania 
 
 
               Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27.07.2015 r. Gminy Lubień Kujawski z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalno - sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim o budynek gospodarczy na działce nr ewid. 363/8, obręb geodezyjny Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski.  
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (30 lipca 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (3 sierpnia 2015, 13:07:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338