Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo środowiskowej -przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej

Lubień Kujawski dnia 21.07.2015 r.
INW.6220.11.2015
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235)  oraz art. 61 § 4  i 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267)                                  
  
zawiadamiam 
 
  • o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 20.07.2015 r Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski” 
  • o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
               
               Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
               Organem władnym  do wydania ww. decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim
w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w Wydziale Inwestycyjnym, I piętro, pokój 18,  w godzinach pracy Urzędu. 
            Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron 
o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń
przed Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj  na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wola Olszowa, Świerna, Kobyla Łąka, Narty, Morzyce, Nowa Wieś, Kamienna (dla obrębu Gliznowo), Krzewie I, Krzewie II, Gole (tablica dla miejscowości Sławęcin i Golska Huta), Kaliska, Bagno, Rzeżewo, Błędowo, Rzeżewo - Morzyce. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (21 lipca 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (21 lipca 2015, 11:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378