Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-Kaliska Budowa elektrowni wiatrowej dz. 217

Lubień Kujawski dnia 09.07.2015 r. 
INW.6220.3.2015 
                                 
  
  
  
  
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa 
  
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.2013 poz. 1235) w zawiązku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) zawiadamiam, że 
  
  
  • wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 21.01.2014 r. zmieniony w dniu 23.06.2015 r. (wpływ 24.06.2015 r.) złożony przez Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedziba w m. Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działanie (linia kablowa podziemna SN 15 KV, stacja transformatorowa) zlokalizowanej na działce nr 217 w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski. 
  • organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku; 
  • planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.); 
  • przystąpiłem do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku a także raportem o oddziaływaniu na  środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym pokój nr 18 w  godz. pracy Urzędu, gdzie została wyłożona do wglądu. 
            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 13.07.2015 r. do 02.08.2015 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. 
Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 
Informacje powyższe zamieszczone zostały w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Kaliska, na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 lipca 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (13 lipca 2015, 09:25:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497