Zarządzenie Nr: 35


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 10 listopada 2006 r.
 
 
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 r.
 
          Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 
Burmistrz Lubienia Kuj.
uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:
 
DOCHODY   budżetu gminy                   - 14.025.000 zł
WYDATKI    budżetu gminy                  - 14.025.000 zł  
W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na 2007 rok z załącznikami:
 

Wykaz zadań inwestycyjnych.
Przychody i wydatki zakładu budżetowego.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakesu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
 Informację o stanie mienia komunalnego.
Prognozowanie kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne.
Przychody i rozchody budżetu gminy.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
Informację opisową do projektu budżetu.  
§ 2.
 
Przyjęty projekt budżetu na 2007 rok przedłożyć:
 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku celem wydania stosownej opinii. § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (10 listopada 2006)
Opublikował: Magdalena Semkło (14 listopada 2006, 14:01:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1219