Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa drogi gminnej w m. Wiktorowo.

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 28.05.2015 r.
 
INW.6220.7.2015
 
 
Obwieszczenie  

  
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267 ) zawiadamiam strony w postępowaniu, że w dniu 28.05.2015 r. z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191442C Wiktorowo- granica gminy, gm. Lubień Kujawski. 
Z decyzją a także dokumentacją sprawy  w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości Wiktorowo. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.             


                                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego     
 Marek Wiliński                

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (28 maja 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (29 maja 2015, 14:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392