Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa elektrowni wiatrowej w m. Bilno dz. nr 183/1

Lubień Kujawski dnia 27.05.2015 r. 
INW.6220.2.2014 
                                 
  
  
  
  
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa 
  
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.2013 poz. 1235) w zawiązku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) zawiadamiam, że 
  
  
  • wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 07.04.2014 r. (wpływ 10.04.2014 r.) Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dorotę Więcławską- Skrobek w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy do 1500 kW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 183/1 obręb Bilno, gm. Lubień Kujawski. 
  • organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku; 
  • planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.); 
  • przystąpiłem do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku a także raportem o oddziaływaniu na  środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym pokój nr 18 w  godz. pracy Urzędu, gdzie została wyłożona do wglądu. 
            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 28.05.2015 r. do 17.06.2015 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. 
Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania 
Informacje powyższe zamieszczone zostały w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bilno, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gagowy, na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 
  
 
 
 
 
 
  Burmistrz Lubienia Kujawskiego 
Marek Wiliński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (27 maja 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 maja 2015, 14:22:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409