Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018".

INW.410.01.2015                                                         Lubień Kujawski, dnia 26.05.2015
 
Obwieszczenie
 
            Na postawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.)
 
Informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018”.
 
            Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 21 maja 2015 r (wpływ 25.05.2015 r.) znak: WOO.410.136.2015.AG.2 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. programu.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem NNZ.9022.3.160.2015 z dnia 06.05.2015 r (wpływ 11.05.2015 r.) wyraził opinię, że dla ww. programu istnieje możliwość odstąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), a także uwzględniając fakt, że:
- program dotyczy tylko Gminy Lubień Kujawski;
- program nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- z uwagi na brak działań negatywnie oddziałujących na środowisko program nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska;
- realizacja tego programu opiera się głównie na remontach istniejących obiektów budowlanych
oraz charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko Burmistrz Lubienia Kujawskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2018”.
Z treścią projektu dokumentu „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2018”, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni o dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.


                                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                      Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (26 maja 2015)
Opublikował: Monika Kłys (27 maja 2015, 09:48:13)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (27 maja 2015, 10:39:23)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 442