Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby OOŚ i zebranych dowodach -przebudowa drogi w m. Wiktorowo

                                                                       Lubień Kujawski dnia 23.04.2015 r.
INW.6220.7.2015
 
 
Obwieszczenie  
  
Zgodnie z art. 10 § 1 , art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235),
 
zawiadamiam 
 
 
  • o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW.6220.7.2015 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 191442C Wiktorowo- granica gminy, gm. Lubień Kujawski" w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia. 
  • o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy  oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów a także zgłosić ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wiktorowo. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (24 kwietnia 2015, 11:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422