Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/13/2006

 

 Lubień Kujawski 23.10.2006r.

 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 2, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 ust.1 i art. 35a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku: Zakładu Usług Motoryzacyjno - Diagnostycznych Bednarek i Spółka z dnia 08.09.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym i magazynowo ekspozycyjnym na terenie działki nr 322 położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 19 stycznia 20.
 
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
 
         Planowana inwestycja polegająca na budowie budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym i magazynowo ekspozycyjnym na terenie działki nr 322 położonej w Lubieniu Kujawskim.
 
.
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości  Lubień Kujawski na terenie działek o nr 322 o pow. 2841m². Budynek parterowy o prostej konstrukcji wykonany w technologii tradycyjnej, ściany warstwowe, dach z płyt warstwowych.
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  
          Rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz w krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych.
 
1. W projektowanym budynku warsztatowym nie będą prowadzone prace z zakresu głównych napraw samochodów, w tym remontów silnika i skrzyni biegów.
                                     
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
-         rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych,
-         uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
-         spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
-         możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
-         przyjęcie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-         odpady winny być tymczasowo gromadzone i przetwarzane w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska.
 
 
Uzasadnienie  
1.Wnioskim z dnia 08.09.2006r. inwestor – Zakład Usług Motoryzacyjno - Diagnostycznych Bednarek i spółka w Lubieniu Kujawskim zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym i magazynowo ekspozycyjnym.
 
 
2 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
3. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia  14.09.2006r, sygn. OŚB.7633-85/06 stwierdzające  brak potrzeby wykonania raportu
PPIS postanowienie z dnia 18.09.06, NNZ-42-11-29/4962/06 stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 10.09.2006r. postanowieniem PPIS – 19.09.2006r.
4. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 22.09.2006 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym  odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzania raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko (OŚB-17/2006).
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w  03.10.2006r.
 
5. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski (strona internetowa)
 
6. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
7.Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały z: postanowienia uzgadniające Starosty Włocławskiego – dnia 09.10.2006r,sygn. OŚB-7633-85/1/86 oraz  postanowienie PPIS – dnia 12.10.2006. sygn. NNZ-42-11-29/5388/06
Postanowienie uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty dnia 18.10.2006r., postanowienie PPIS dnia 23.10.2006r.
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III, niniejszej decyzji.
Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.
Lokalizacja planowanej inwestycji naniesiona jest na mapie syt.-wys. w skali 1:1000 załączonej do wniosku.
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszej decyzji.
 
Otrzymują:
 a/a
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.
Zakład Usług Motoryzacyjno - Diagnostycznych Bednarek i Spółka – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, 87-840 Lubień Kujawski, ul. 19 stycznia 20.  
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia  
Planowana inwestycja to budowa budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym i magazynowo ekspozycyjnym, na terenie działki nie zabudowanej nr 322 o powierzchni 2841m², po…łożonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 19 stycznia 20.
Budynek usługowo warsztatowy będzie w sąsiedztwie istniejącej stacji diagnostycznej należącej do inwestora i wykorzystującej istniejąca infrastrukturę.
W nowo wybudowanym budynku warsztatowym zakład rozszerzy swoją działalność o sprzedaż części i usługi drobnych napraw polegających na ustawianiu zbieżności, wyważaniu kół, ustawianiu świateł, regulacji hamulców, wymianie żarówek.
W projektowanym budynku warsztatowym przewiduję się pomieszczenia na:
-         stanowisko napraw o w/w. zakresie
-         poczekalnie dla klientów
-         pomieszczenia socjalne dla pracowników
-         pomieszczenia magazynowo –narzędziowe
Ponadto w projektowanym budynku warsztatowym nie będą prowadzone prace z zakresu głównych napraw samochodów, w tym remontów silnika, skrzyni biegów.
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Paweł Wiktorski
 

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (24 października 2006)
Opublikował: Marek Tyczyński (24 października 2006, 13:42:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1201