Zarządzenie nr 30

 z dnia 16.10.2006r.

            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na następujące zadanie: „Dostawa węgla kamiennego w ilości 1100 ton oraz miału węglowego w ilości 140 ton na sezon grzewczy 2006/2007”
Na podstawie Statutu Gminy Lubień Kuj. Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na:
„Dostawa węgla kamiennego w ilości 1100 ton oraz miału węglowego w ilości 140 ton na sezon grzewczy 2006/2007”
w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Urszula Makowska - Kryska
3. Sekretarz: Elżbieta Dominowska
§2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
§3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W terminie do 18.12.2006r. Komisja dokona oceny ofert i wyboru oferenta.
3.     Komisja zakończy prace z dniem podpisania umowy.
§4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
§5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Paweł Wiktorski
Burmistrz
Lubień Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (16 października 2006)
Opublikował: Marek Tyczyński (16 października 2006, 18:16:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 912