Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej-przebudowa drogi gminnej nr 191442C w m. Wiktorowo-granica gminy.

Lubień Kujawski dnia 19.03.2015 r.
INW.6220.7.2015
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
  
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235)  oraz art. 61 § 4  i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267)                                  
zawiadamiam
 
  • wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 11.03.2015 r Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191442C Wiktorowo- granica gminy, gm. Lubień Kujawski." 
  • o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
               Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
     Organem władnym  do wydania ww. decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
   W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18,  w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:00. 
       Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w miejscowości Wiktorowo. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (19 marca 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (19 marca 2015, 09:29:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415