Zawiadomienie o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi w m. Kaliska na działce nr ewid. 217

Lubień Kujawski dnia 03.03.2015 r 
INW.6220.3.2015
 
    
 
Zawiadomienie 
 
 
              Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), zawiadamiam, że w dniu 21.01.2015 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek firmy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w m. Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowy jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia kablowa podziemna SN 15kV, stacja transformatorowa) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 217 w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski. 
            Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (3 marca 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (4 marca 2015, 15:06:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509