Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Nr OŚB-17/2006

Lubień Kujawski 22.09.2006r.
OŚB-17/2006
 
 
Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
 
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633/85/06 z dnia 14.09.2006r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowieniem z dnia, 18.09.2006r NZ-42-11-29/4962/06.
 
 
 
Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu i oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :”Budowie budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym i magazynowo ekspozycyjnym, na terenie działki nr 322 położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 19 stycznia”, którego inwestorem jest Zakład Usług Motoryzacyjno diagnostycznych, Bednarek i Spółka – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Lubieniu Kujawskim, ul 19 Stycznia 20.
 
 w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
 
Uzasadnienie  

Wnioskiem z dnia,08.09.2006r. Zakład Usług Motoryzacyjno Diagnostycznych, Bednarek i Spółka-Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów zwrócił się do  Burmistrza Urzędu Miasta w Lubieniu Kujawskim o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym i magazynowo ekspozycyjnym, na terenie działki nr 322 położonej w Lubieniu Kujawskim. 2.  Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art.    51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt...rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzące postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem OŚB-7633/85/06 z dnia 14.09.2006r.Stwierdzające  brak potrzeby wykonania raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie z dnia, 18.09.2006r. NZ-42-11-29/4962/06  stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty z dnia 22.09.2006r.
Postanowienie PPIS – dnia 22.09.2006r.
 
5.Cechy przedsięwzięcia
Planowana inwestycja to budowa  budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym i magazynowo ekspozycyjnym, na terenie nie zabudowanej działki nr 322 o powierzchni 2841 m² , położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 19 Stycznia.
Budynek usługowo warsztatowy będzie w sąsiedztwie istniejącej stacji diagnostycznej należącej do inwestora i wykorzystującej istniejącą infrastrukturę .
W nowo wybudowanym budynku warsztatowym zakład rozszerzy swoją działalność o sprzedaż części i usługi drobnych napraw polegających na ustawianiu zbieżności, wyważaniu kół, ustawianiu świateł, regulacji hamulców, wymianie żarówek.
W projektowanym budynku warsztatowym przewiduje się pomieszczenia na:
-         stanowisko napraw o w/w. zakresie
-         poczekalnie dla klientów
-         pomieszczenia socjalne dla pracowników
-         pomieszczenia magazynowo – narzędziowe
Panadto w projektowanym budynku warsztatowym nie będą prowadzone prace z zakresu głównych napraw samochodów, w tym remontów silnika, skrzyni biegów.
 
Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.
Lokalizacja planowanej inwestycji naniesiona jest na mapę syt.-wys. w skali 1:1000 załączonej do wniosku.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 
 
 
 
 
 
Pouczenie  
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia
 
 
Do wiadomości:
1.Starostwo Powiatowe we Włocławku
2.PPIS we Włocławku
3.Zakład Usług Motoryzacyjno-Diagnostycznych Bednarek i Spółka – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, 87-840 Lubień Kujawski, ul. 19 Stycznia 20.
4.Piotr Smoliński, ul. Plac Wolności 25, 87-840 Lubień Kuj.
5.GDDKiA w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-850 Bydgoszcz
6. Krystyna i Zdzisław Bednarek, ul. 19 Stycznia 20, 87-840 Lubień Kuj.

metryczka


Wytworzył: Jezrzy Olczak (22 września 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (22 września 2006, 13:47:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1329