Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka.

                                                                       Lubień Kujawski dn, 04.03.2015 r.
INW.6220.5.2014


Obwieszczenie 
   
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235),
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 04 marca 2015 r. postanowienia zawieszającego postępowanie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski", do czasu przedłożenia przez inwestora raportu  o oddziaływaniu na środowisko.
Z treścią  postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Na wydane postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Z uwagi na to, że w sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (4 marca 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (4 marca 2015, 14:42:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450