Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego

    Lubień Kujawski dnia 16.02.2015 r.
INW.7624-1/2010
 
                                                      Obwieszczenie
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), 
  
 
zawiadamiam 
 
  
o wydaniu postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW 7624-1/2010 z dnia 13.01.2015 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 22.04.2014 znak INW 7624-1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 1+390 zlokalizowanej na terenie gminy Lubień Kujawski w miejscowości Kąty do granicy Lubień Kujawski – Łanięta.
 W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy
w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kąty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   

                                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego                                                                  Marek Wiliński                          

metryczka


Wytworzył: Przybysz Piotr (17 lutego 2015)
Opublikował: Piotr Przybysz (17 lutego 2015, 15:33:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475