Zarządzenie nr 24/2006


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 01 września 2006 r.
 
w sprawie: zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Miasta i Gminy w Lubieniu
                    Kujawskim.
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ) oraz par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządów publicznych ( Dz. U. nr 142 poz. 1020 )
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza co następuje:
 
§ 1.
W Planie kont dla Budżetu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim Zarządzenia nr 35/2006 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 września 2005 r. wprowadza się subkonta dotyczące środków strukturalnych, załącznik nr1 do zarządzenia.
 
 
§ 2.
 
W zakładowym planie kont wprowadza się również wykaz kontrahentów konta 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” dotyczących zadań finansowanych ze środków strukturalnych, załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Załącznik Nr 1 (24kB) word

Załącznik Nr 2 (19kB) word

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (1 września 2006)
Opublikował: Magdalena Semkło (20 września 2006, 12:02:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1267