Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie uchylenia decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 11.02.2015 r.
INW 6733.3.2011
 
 
 
Obwieszczenie 
 
Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647) 
 
                                                    zawiadamiam
  
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Zofii Łukaszewicz zamieszkałej w miejscowości Narty 33, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji celu publicznego znak INW 6733.3.2011 z dnia 21.01.2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą urządzenia zasilające, sterujące oraz nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zawieszone na wieży kratowej o wysokości 54,5 m (ogólna wysokość wieży wraz z iglicą – ok. 56,0m) wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski, że z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, nie jest możliwe jej załatwienie w 30 dniowym terminie. 
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do 10 marca 2015 r. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie                     w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                    
  
                                                                                     Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (11 lutego 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (13 lutego 2015, 15:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470