Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia OOŚ-kanalizacja sanitarna w Kłóbce

                                                                       Lubień Kujawski dnia 11.02.2015 r. 
INW.6220.5.2014
 
 
Obwieszczenie    
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), 
  
 
zawiadamiam 
 
  
strony postępowania o wydaniu w dniu 10 lutego 2015 r. postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW.6220.5.2014 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski"w toku postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                                                                     Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                  Marek Wiliński                          

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (11 lutego 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (11 lutego 2015, 13:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439