Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty.

Lubień Kujawski dn. 15.01.2015 r.
INW 6733.3.2011
 
 
 
Obwieszczenie
                                                       o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 08.12.2014 r. Pani Zofii Łukaszewicz zamieszkałej  w miejscowości Narty 33, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW 6733.3.2011 z dnia 21.01.2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą urządzenia zasilające, sterujące oraz nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zawieszone na wieży kratowej o wysokości 54,5 m (ogólna wysokość wieży wraz z iglicą – ok. 56,0m) wraz  z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski. 
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – w miejscowości Narty. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (15 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (16 stycznia 2015, 14:11:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471