Obwieszczenie o przedłużeniu terminy wydania opinii OOŚ-budowa kanalizacji sanitarnej w Kłóbce

Lubień Kujawski dn. 09.01.2015  r.
INW.6220.5.2014
 
 
 
Obwieszczenie 
  
 
Na podstawie art. 36 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235),
                                             
zawiadamiam 
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gminy Lubień Kujawski”  w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, że ze względu na nadal trwające procedurę administracyjną a także mając na uwadze szczególnie skomplikowany charakter sprawy nie jest możliwe wydanie opinii w sprawie oceny oddziaływania na środowisko    w ustawowym 30-dniowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do 10 lutego  2015 r. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.         
  
  
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński  
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (12 stycznia 2015, 08:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495