Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji celu publicznego-przebudowa linii SN Golska Huta.

INW.6733.6.2014                                                                  Lubień Kujawski dn. 07.01.2015 r.
 
 
 
 
                                                             Obwieszczenie
      o wszczęciu postępowania 
 
 
               Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.12.2014 r. ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, przy ul. Gen Bema 128, reprezentowana przez Pana Daniela Kupka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii  SN relacji GPZ Lubień -Chodeczek krzyżowanej przez linię 110 kV w przęśle 64-65 w miejscowości Golska Huta na działkach nr ewid. 64, 86, 89/2 , obręb Golska Huta, gm. Lubień Kujawski.  
       W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18. 
         Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Gole (tablica informacyjna dla miejscowości Gole i Golska Huta). 
       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (7 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (8 stycznia 2015, 10:50:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482