Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr UM-7624/12/2006

    Lubień Kujawski 24.08.2006r.
UM-7624/12/2006  
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku  z Urzędu  Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z dnia 20.06.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie kwatery do magazynowania ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi (odpady 17 05 03*) w miejscowości Narty Dz. Nr 60/2, 58/4, gm. Lubień Kujawski.
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
 
         Planowana inwestycja polegająca na budowie kwatery do magazynowania ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi (odpady 17 05 03*) na terenie działek o numerze ewidencyjnym 60/2, 58/4  położonej w miejscowości Narty Właścicielem w/w gruntów jest Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim.
 
          Obiekt zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym. Wokół rozciągają się pola uprawne i nieduże kompleksy leśne. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości  ok. 200m od projektowanej inwestycji. Najbliższy las graniczy z projektowaną kwaterą. Najbliższy akwen wodny (jezioro lubieńskie) oddalony jest około 1,5 km .
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Narty gm. Lubień Kujawski na terenie działek o nr 60/2, 58/4.
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  
          Rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz w krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych.
 
                                     
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
-         rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych,
-         uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
-         spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
-         możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
-         przyjęcie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
1.Projektowana kwatera do magazynowania odpadów o kodzie 17 05 03* będzie posiadała:
-         uszczelnione dno i skarpy folią PEHD o grubości 2 mm,
-         na folię będzie ułożony drenaż odcieków wykonany z rur PE w oprawie z włókna,
-         odcieki będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, po uprzednim oczyszczeniu ich w wysoko sprawnym separatorze substancji ropopochodnych.
2. Maksymalny okres magazynowania odpadów w kwaterze nie przekroczy 3 lat.
3. Eksploatację kwatery magazynowania odpadów o kodzie 17 05 03*będzie prowadzona zgodnie z decyzjami Starosty Włocławskiego – decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów w Nartach oraz decyzją zmieniającą, zatwierdzającą aneks do instrukcji eksploatacji składowiska odpadów w Nartach.
Uzasadnienie  
1.Wnioskim z dnia 20.06.2006r.inwestor - Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie kwatery do magazynowania ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi (odpadów 17 05 03*) w m. Narty Dz. Nr 60/2, 58/4  gm. Lubień Kuj.
 
2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym miejscu i zwyczajowo przyjętym przez Urząd Miejski Lubieniu Kujawskim na tablicy ogłoszeń.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia  22.06.2006r, sygn. OŚB.7633-47/06 stwierdzające  potrzebę wykonania raportu:
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 03.07.2006r, sygn. NNZ—42-11-24/3789/2006   stwierdzające  potrzebę  wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 30.06.2006r. postanowieniem PPIS – 10.07.2006r.
 
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 22.06.2006 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym  nałożył  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz określił jego zakres.
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w  24.07.2006r.
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski (strona internetowa)
 
8. Dnia 24.07.2006r. inwestor przedłożył  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających spełniał wymagania ustawowe oraz był zgodny z zakresem ustalonym w postępowaniu, o którym mowa wyżej.
 
9. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
10.Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą Powiatu postanowieniem z dnia 27.07.2006r. OŚB.7633-47/2/06, PPIS postanowieniem z dnia 22.08.2006r. NNZ-42-11-24/2006
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 12.08.2006r, postanowienie PPIS – dnia 05.09.2006
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III, niniejszej decyzji.
 
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszej decyzji.
 
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:
 a/a
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (24 sierpnia 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (13 września 2006, 08:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1049