Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa komina na osiedlowej kotłowni w miejscowości Kamienna, obręb Gliznowo

Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267)
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu decyzji znak INW.6733.5.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, dla przedsięwzięcia polegającą na budowie komina wolnostojącego na terenie kotłowni osiedlowej w miejscowości Kamienna na działce nr ewid.  231/10 obręb Gliznowo, gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kamienna. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (22 grudnia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 grudnia 2014, 14:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556