Obwieszczenie o zebranych dowodach i materaiałavh przed wydaniem decyzji celu publicznego-budowa komina na terenie kotłowni osiedlowej w m. Kamienna

  
                                                                       Lubień Kujawski dn. 26.11.2014 r. 
INW.6733.5.2014               
                   
O B W I E S Z C Z E N I E    

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz. 267), 

zawiadamiam 

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie komina wolnostojącego na terenie kotłowni osiedlowej w miejscowości Kamienna na działce nr ewid. 231/10, obręb Gliznowo, gm. Lubień Kujawski.  
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18  w godzinach od 800 do 1500. 
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie                     w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Kamienna 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                                                                          Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski        

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 listopada 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (26 listopada 2014, 13:40:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474