Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadaniającego projekt decyzji celu publicznego

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 12.11.2014 r. 
INW.6733.4.2014              
                  
O B W I E S Z C Z E N I E
   
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz. 267), 
zawiadamiam 
że w dniu 05.11.2014 r. (wpływ 07.11.2017 r.) wydane zostało Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach znak PZD.TO.456.129.2014 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania placu manewrowego wraz z dwoma budynkami gospodarczymi na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubień Kujawski, na działce nr ewid. 264, obręb Lubień Kujawski. 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18  w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w Lubieniu Kujawskim. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski                 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (12 listopada 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (12 listopada 2014, 11:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543