Zarządzenie Nr 23/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 01 WRZEŚNIA 2006r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i tryb pracy
 
Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29.04.2005r. zarządza się:
 

Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną, która będzie prowadziła działalność w roku szkolnym 2006/2007.
W skład komisji wchodzą:  

 Urszula Makowska-Kryska  - Przewodnicząca
 Anna Bielec - Członek
 Grażyna Ziemska - Członek
 Katarzyna Augustyniak - Członek

Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez burmistrza.
Do zadań Komisji należy: - wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej, określonych w § 2 i § 13 ust. 1-2 Regulaminu.
- rozparzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów, uczniów tym celu Komisja z pomocą pracowników prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu,
- przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według kryteriów w § 13 ust. 6-7 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
5.   W decyzji o przyznaniu stypendium ustala się czy będzie płacone miesięcznie, czy też w innych ratach.
6. Zasiłek szkolny ustala się, oceniając sytuację  materialną związaną ze zdarzeniem losowym każdego ucznia indywidualnie.
7.   Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
8.   Obsługę biurową prac Komisji prowadzi Referat Oświaty Urzędu Miejskiego.

metryczka


Wytworzył: Monika Woźniak (1 września 2006)
Opublikował: Monika Woźniak (1 września 2006, 14:18:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1292