Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa komina na terenie kotłowni osiedlowej w m. Kamienna

INW.6733.5.2014                                                                    Lubień Kujawski dn. 03.11.2014 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
  o wszczęciu postępowania 
  
               Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24.10.2014 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie komina wolnostojącego na terenie kotłowni osiedlowej w miejscowości Kamienna na działce nr ewid. 231/10, obręb Gliznowo, gm. Lubień Kujawski.  
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna  w miejscowości Kamienna. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.


                                                       Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (3 listopada 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (4 listopada 2014, 10:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509