Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

INW.6733.4.2014                                                                     Lubień Kujawski dn. 16.10.2014 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
               Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.10.2014r. (wpływ 14.10.2014 r.) Gminy Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania utwardzonego placu manewrowego wraz z dwoma budynkami gospodarczymi na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubień Kujawski na działkach nr ewid. 264, obręb Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski.  
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna  w Lubieniu Kujawskim. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

                                                                        Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                        mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (16 października 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (16 października 2014, 14:13:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521