Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/11/2006

 Lubień Kujawski 24.08.2006r.
UM-7624/11/2006  
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku firmy ELEKTRO-GAW s. c Mirosław Gawłowski, Ewelina Gawłowska, Robert Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski dnia 09.06.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o  mocy nominalnej 1000 kW wraz z urządzeniami przesyłu energii elektrycznej w miejscowości Wąwał  Dz. Nr 62/2 gm. Lubień Kujawski.
 
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na zainstalowaniu dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej 500 k W każda i wysokości zawieszenia wirnika na poziomie do 70 m każda wraz ze stacja transformatorową, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 62/2 położonej w miejscowości Wąwał o łącznej powierzchni 6,61 ha. Właścicielem w/w gruntów jest Robert Gawłowski współudziałowiec ELEKTRO-GAW s. c.
 
          Obiekt zlokalizowany jest w terenie rolnym ( na gruncie rolnym) Wokół rozciągają się pola uprawne z zabudową mieszkalno-gospodarczą. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości  ok. 200m od projektowanej inwestycji. Najbliższy las znajduje się w odległości około 4 km Najbliższy akwen wodny (rzeka Ochnia) oddalony jest około 5 km.
 
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Wąwał gm. Lubień Kujawski na terenie działki o nr 62/2.
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  
          Pracująca elektrownia wiatrowa wytwarza hałas i powoduje wibracje otoczenia. Hałas pochodzi głównie od obracających się łopat wirnika (opory aerodynamiczne) i w mniejszej części generatora i przekładni. Problemem jest monotonność dźwięku i jego długotrwałe oddziaływanie na człowieka. Hałas jest szczególnie dokuczliwy przy małych i średnich prędkościach wiatru.
          Kolejnym elementem, który należy  wziąć pod uwagę podczas lokalizacji elektrowni wiatrowych to uciążliwość związana z szybko poruszającym się cieniem oraz odblaski promieni słonecznych od obracającego się wirnika. Są to elementy  z pozoru błahe, ale mogące silnie oddziaływać na człowieka i stać się, w okresie eksploatacji elektrowni, przedmiotem ciągnących się pomiędzy okolicznymi mieszkańcami, a właścicielem elektrowni.
          Rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz w krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych.
 
                                     
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
-         minimalna odległość elektrowni wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić 200 m .
-         rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych,
-         urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas funkcjonowania będą źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy użyci materiałów dźwiękochłonnych,
-         uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
-         spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
-         należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowych oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin.
-         po uruchomieniu elektrowni wiatrowych przeprowadzić pomiar natężenia hałasu w porze dziennej i nocnej, na kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
-         warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie,
-         możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
-         przyjęcie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami
1.      Przy budowie przedmiotowej elektrowni wiatrowej należy stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
2.      Zabezpieczyć stację transformatorową tak, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego olejem transformatorowym.
 
Uzasadnienie  
1.Wnioskim z dnia 09.06.2006r.inwestor  ELEKTRO-GAW s. c. Mirosław Gawłowski, Ewelina Gawłowska, Robert Gawłowski zwrócił się o wydanie decyzji p środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o max mocy 1000 k W wraz z urządzeniami przesyłu energii elektrycznej w miejscowości Wawał.
 
2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym miejscu i zwyczajowo przyjętym przez Urząd Miejski Lubieniu Kujawskim na tablicy ogłoszeń.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia  26.06.2006r, sygn. OŚB.7633-48/06 stwierdzające  potrzebę wykonania raportu:
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 03.07.2006r, sygn. NNZ—42-11-23/3444/2006   stwierdzające  potrzebę  wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 10.07.2006r. postanowieniem PPIS – 17.07.2006r.
 
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 05.07.2006 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym  nałożył  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz określił jego zakres.
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w  14.07.2006r.
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski (strona internetowa)
 
8. Dnia 30.06.2006r. inwestor przedłożył  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających spełniał wymagania ustawowe oraz był zgodny z zakresem ustalonym w postępowaniu, o którym mowa wyżej.
 
9. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
10.Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą Powiatu postanowieniem z dnia 04.08.2006r. OŚB.7633-48/2/06, PPIS postanowieniem z dnia 01.08.2006r. NNZ-42-11-26-4082/2006
 
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 18.08.2006r, postanowienie PPIS – dnia 15.08.2006
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III, niniejszej decyzji.
 
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszej decyzji.
 
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:

Mirosław Gawłowski – Wola Olszowa 7
Ewelina Gawłowska – Wola Olszowa 7
Robert Gawłowski – Wola Olszowa 7
Glonek Jacek – Wola Dziankowska
Maciejewski Mirosław – Stępka
Małachowski Paweł – Kanibród
Stypuła Zbigniew – Wawał
Sawiński Andrzej – Wawał
Jóźwiak Janusz – Wąwał
a/a

Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.
ELEKTRO-GAW s. c. Mirosław Gawłowski, Ewelina  Gawłowska, Robert Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (24 sierpnia 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (28 sierpnia 2006, 14:08:57)

Ostatnia zmiana: Dariusz Deicki (28 sierpnia 2006, 14:30:09)
Zmieniono: Skorygowano treść decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1927