Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka, w zakresie budowy kanalizacji saniatarnej

Lubień Kujawski dnia 09.10.2014 r.
INW.6220.5.2014
 
  


Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
  


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267)                                           

zawiadamiam 


  • o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 09.10.2014 r Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski” w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
  • o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
               Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Organem władnym  do wydania ww. decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29,   87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500. 
Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji w miejscowości Kłóbka. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                          Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                           mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 października 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 października 2014, 13:34:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515