Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rozbudowa OSP w Krzewiu.


Lubień Kujawski dn. 04.08.2014 r.
INW.6733.3.2014                

                                                Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267)
 
                                                zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 04.08.2014 r. znak INW.6733.3.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającą na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu dla przedsięwzięcia polegającą na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krzewiu na działce nr ewid. 25/2 obręb geodezyjny Krzewie I, gm.  Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Krzewie.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                            Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                            mgr inż. Paweł Wiktorski
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (4 sierpnia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (5 sierpnia 2014, 11:00:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 522